شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران- کمیته علمی
کمیته علمی کمیته علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/10 | 
اعضای کمیته علمی منتخب
دکتر منصور امیدی دبیر علمی
دکتر علیرضا اطمینان قائم مقام دبیر علمی
 
دکتر افراسیاب راهنما
 دکتر محمدرضا مرادی تلاوت
سرگروه محور: زراعت: فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی
دکتر  قاسم محمدی نژاد
 دکتر محمدحسین فتوکیان
سرگروه محور ژنتیک و به­نژادی گیاهی
دکتر رضا محمدی
دکتر علیرضا پورابوقداره
سرگروه محور تنش­های غیرزیستی در گیاهان زراعی
دکتر محمدرضا  بی همتا سرگروه محور تنش­های زیستی در گیاهان زراعی
دکتر افشین توکلی سرگروه محور نظام های زراعی زیست بوم سازگار 
دکتر محمدرضا اردکانی سرگروه محور تولیدات زراعی ارگانیک
دکتر سید ابوالقاسم محمدی
دکتر حسین رامشینی
سرگروه محور زیست فناوری گیاهان زراعی
دکتر محمد جعفرآقایی سرگروه محور ذخایر ژنتیکی گیاهی و تنوع زیستی
دکتر  حسنعلی نقدی بادی
 دکتر مجید عزیزی
سرگروه محور به زراعی و به نژادی گیاهان دارویی