شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران- سازمان اصلی
سازمان کنگره سازمان کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/10 | 
رئیس کنگره: دکترسید عطاءاله سیادت
(عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)

 
دبیر علمی: دکتر منصور امیدی
(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

 
دبیر اجرایی: دکتر  خلیل عالمی سعید
(عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)

 
قائم مقام دبیر علمی: دکتر علیرضا اطمینان
(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه)

 
نشانی مطلب در وبگاه شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران:
http://agrobreedcongress.ir/find.php?item=1.57.20.fa
برگشت به اصل مطلب